Badacz literatury antycznej twierdzi że odkrył literacką zagadkę Potopu i że ma ona wspólne elementy z opisam Atlandydy w źródłach

 |  Written by Adam  |  0
Wersja do wydrukuSend by emailPDF version

Badacz prowadzący bloga o literaturze historycznej sądzi że odkrył Atlantydę, porównując listy władców Atlantydy z późniejszcy przekazów, z listami mitycznych władców przedpotopowych. Czy mit o Atlantydzie mógł być inną wersją mitycznej przedpotopowej krainy? Nie wiemy czy owe historie są prawdziwe, niemniej nadal budzą emocje, więc warto opisać jego wyniki badań:

29. THE CITIES WHERE THE TEN PRE-DELUGE KINGS OF THE BABYLONIAN TRADITION LIVED IN THE KINGDOM OF ATLANTIS, IN THE CAUCASUS ISTHMUS

(Note added Sept. 12th, 1923. Since the above was written I have received a copy of Dr. Clay’s “Origin of Biblical Traditions” containing Professor Langdon’s translation of a fragmentary list from a tablet in the Ashmolean Museum, i.e.Place on list.

City on list. My identification (in Caucasus isthmus)
1 and 2 Khabur Abur
3 and 4 Larsa Karsa
5 and 6 Dur Tibiri Tibir
7 and 8 Larak and Sippar Arak and ?
9 and 10 Su-kur-Lam Sakar

In this list the names appear in pairs, with the exception of 7 and 8. In Plato’s list the names also appear in pairs. In Abur (Iberia) the kings were chosen in pairs. “The nobles, from whom two kings were chosen.” See also Strabo, 11; 3; 6. And they had a double deity, Ur-Al (Khur-Khal). Compare the Cabeiri.

30. SOLON ‘S LIST OF KINGS MADE MORE THAN THREE CENTURIES BEFORE BEROSSUS MADE HIS BABYLONIAN LIST; AND MORE
THAN TWENTY-FIVE CENTURIES BEFORE THE SEMITIC LIST WAS DISCOVERED

Solon was in Egypt about 600 B.C. Plato wrote his dialogues before 350 B.C. Berossus transcribed his list from the Babylonian records 100 years later, i.e. about 250 B.C. Ezra the scribe did not collect the Pentatuch until about 450 B.C. i.e. 150 years after Solon, and the Priestly narrative was not isolated until quite recently and does not divide the names into pairs.

Solon and Plato have therefore handed down to us a tradition of the Deluge, entirely independent from and equally authentic with, the other great Deluge traditions. And this tradition is our first, and so far, though we have much archeological information, our only written source of knowledge of this great civilization which existed before the Deluge. 

wg http://shebtiw.wordpress.com/lost/ 

Badacz pisał o miastach, w których miało panować 10 przedpotopowych królów w tradycji babilońskiej. Mieszkali oni w Królestwie Atlantis , wg badacza, na przesmyku Kaukazu. Badacz otrzymał kopię " O pochodzeniu tradycji biblijnej " Dr Claya zawierającej tłumaczenie profesora Langdona z niekompletnej listy z tablicy w Muzeum Ashmolean.

Miasto na liście. Identyfikacja badacza ( wg niego, w przesmyku  Kaukazu)
1 i 2 Khabur Abur
3 i 4 Larsa Karsa
5 i 6 Dur Tibiri Tibir
7 i 8 Larak i Sippar Arak i ?
9 i 10, Su- kur - Lam Sakar

W tej liście nazwy są w parach, z pozycji wyjątkiem 7 i 8 - tłumaczy badacz. Pisze on "W liście Platona nazwiska pojawiają się również w parach. W Abur ( Iberia ) królowie byli wybrani w parze. " . Szlachetnie urodzeni, z których dwóch królów zostało wybranych " Zobacz także Strabon , 11 , 3 , 6 . I. Społeczności te miały podwójne bóstwo , Ur- Al ( Khur - Khal ) . Porównaj Cabeiriego- dodaje w wyjaśnieniach. Pisze on: "Lista królów Solona została spisana na ponad trzy wieki przed pracą Berossusa który zadebiutował jako pierwszy twórca babilońskiej listy; i na więcej niż na dwadzieścia pięć wieków przed odkryciem listy semityckiej. Solon był w Egipcie około 600 r.p.n.e. Platon pisał dialogi przed 350 r.p.n.e. Berossus dokonał transkrypcji swojej listy z zapisów babilońskich 100 lat później , czyli około 250 roku p.n.e. Pisarz Ezdrasz nie zebrał spisanej wersji Pentatuch'y aż do około 450 roku p.n.e. czyli 150 lat po Solonie i kapłańska narracja nie była wyodrębniona aż do niedawna i nie dzieliła nazw na pary .
Solon i Platon dlatego przekazali nam tradycję Potopu, całkowicie niezależne od owego biblijnego potopu i na równi autentycznie z innymi tradycjami Wielkiego Potopu . I ta tradycja jest naszym pierwszym , i jak dotąd , choć mamy wiele archeologicznych informacji, naszym jedynym spisanym źródłem wiedzy o tej wielkiej cywilizacji, która istniała przed Potopem."

por. http://shebtiw.wordpress.com/lost/

 1. Lista artykułów na ten temat:

 2. Atlantyda bardziej prawdopodobna?

  ... kres: przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy, a wyspa Atlantyda zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. Miało się to ... pokoju król. Podczas podziału świata między bogów Atlantyda przypadła Posejdonowi. Pragnąc uczynić Atlantydę bezpieczną, ...

  Adam - 2013-06-25 11:44 - 0 komentarzy

 3. Atlantis

  ... wtedy całe wasze wojsko zapadło się pod ziemię, a wyspa Atlantyda tak samo zanurzyła się pod powierzchnią morza i znikła'. ...

  Adam - 2013-10-20 23:49 - 0 komentarzy

 4. Potop. Mitologia i naukowe hipotezy

  ... cieśniną Hormuz. Spekuluje się także że biblijny potop mógł być wywołany przez wielkie tsunami. Takie starożytne tsunami ...

  Adam - 2013-06-25 11:46 - 0 komentarzy

 5. Starożytne źródła donoszą jakoby resztki arki Noego miały przetrwać do późniejszych epok

  ... opisu biblijnego.  cc wikimedia Czy biblijny potop powtórzony w ok. 175 innych mitach innych kultur mógł być legendą ... narodowymi. Spekuluje się także że biblijny potop mógł być wywołany przez wielkie mega-tsunami. Takie starożytne ... są opisane na kartach Biblii wielkie katastrofy takie, jak potop, czy właśnie zagłada Sodomy i Gomory.    wg ...

  Adam - 2013-10-23 22:13 - 0 komentarzy

 6. Biblijny Noe i jego wcześniejszy pierwowzór

  ... Jahwe. Dlatego Bóg postanowił sprowadzić powszechny potop, mający zgładzić ludzkość i oszczędzić Noego wraz z rodziną ... Arka została ukończona, Bóg zesłał na Ziemię wielki potop. Nieustanny deszcz podniósł poziom wody tak, że zakryła ona nawet ...

  Adam - 2013-10-20 23:32 - 0 komentarzy

 7. Początki ludzkości w literaturze

  ... nich kolejne plagi. W końcu Enlil rozkazał bogom zesłać potop, aby zetrzeć rasę ludzi z powierzchni ziemi i związał innych bogów ... za korzyściami płynącymi z ich pracy. Po siedmiu dniach potop ustąpił i Atra-hasis wyszedł na ląd, by złożyć bogom ofiarę. ...

  Adam - 2013-10-21 10:13 - 0 komentarzy

 8. Mit potopu i naukowe hipotezy

  ... cieśniną Hormuz. Spekuluje się także że biblijny potop mógł być wywołany przez wielkie tsunami. Takie starożytne tsunami ...

  Adam - 2013-06-25 11:46 - 0 komentarzy

 9. Gilgamesz

  ... jest jako prastary bohater, a nie jako ten, który przeżył potop [24] . Tylko w wersji hetyckiej opisane jest spotkanie ... nie znasz. Zęby ma smoka, lwa oblicze, w starciu jest jak potop. Na czubku swego ogona i członka ma łby dwóch węży jadowitych. ...

  Adam - 2013-10-23 21:44 - 0 komentarzy

   

Addthis: